bod zlomu v oblasti práv osob se zdravotním postižením v EvropěPři příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením vzdáváme v meziskupině Evropského parlamentu pro práva osob se zdravotním postižením poctu milionům osob se zdravotním postižením žijících v Evropě, které zasáhly následky pandemie COVID-19 nejničivěji.

Vyjadřujeme soustrast rodinám a přátelům, jejíchž blízcí se zdravotním postižením zemřeli, také těm, kteří žijí v ústavních zařízeních, těm, kterým se nedostalo potřebné zdravotní péče, těm, kteří byli zbaveni své podpůrné sítě, těm, kteří museli nadále pracovat nebo studovat, těm, kteří byli terčem násilí nebo upadli do chudoby a těm, kteří jsou dodnes ponecháni v izolaci.

Po celá staletí byly osoby se zdravotním postižením segregovány, ponižovány, diskriminovány a jejich práva začala být uznávána až v posledních letech. Pandemie je však jasnou připomínkou toho, jak daleko jsme se dostali od realizace zásad Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD). Uprostřed tohoto velmi dramatického roku má Evropská unie možnost tuto situaci změnit. Probíhá jednání o příštím rozpočtu EU a Evropská komise nyní připravuje novou strategii EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na příští desetiletí. V tomto zlomovém bodě pro naši Unii chceme proto v meziskupině Evropského parlamentu pro práva osob se zdravotním postižením vyzvat své kolegy z Evropského parlamentu, členských států a Rady a Evropské komise, aby zaujali pevné stanovisko k právům 100 milionů osob se zdravotním postižením. Finanční prostředky EU, které byly poskytnuty na zotavení po pandemii COVID-19, se musí zaměřit na to, aby se lidé se zdravotním postižením dostali z chudoby a sociálního vyloučení. Fondy EU proto musí být investovány do zajištění nediskriminace a rovných příležitostí, inkluzivního otevřeného trhu práce, inkluzivního vzdělávání, přístupnosti, svobody pohybu a přechodu od ústavní péče v uzavřených podmínkách k nezávislému životu v komunitě. Politiky v oblasti zdraví a jejich financování nikdy nebyly tak zásadní jako dnes a všechny země EU musí zajistit, aby osoby se zdravotním postižením měly rovný přístup k informacím o veřejném zdraví a k léčbě. Osoby se zdravotním postižením musí být spolu s jejich podpůrnými sítěmi považovány za prioritní skupinu v očkovacích strategiích.

Připravovaná Strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením nás musí vést při ochraně práv osob se zdravotním postižením ve všech oblastech života. EU potřebuje ambiciózní a důrazný soubor iniciativ s jasnými cíli a časovým harmonogramem. Aby se to stalo skutečností, musí být zavedeny účinné mechanismy řízení a monitorování s nezbytnými lidskými a finančními zdroji. V tomto ohledu je nesmírně důležitá koordinace mezi institucemi EU prostřednictvím kontaktních míst pro CRPD.

V rámci meziskupiny Evropského parlamentu pro práva osob se zdravotním postižením připomínáme usnesení Parlamentu o strategii EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020. Budeme i nadále aktivní a dbát na to, aby bylo zajištěno, že práce Parlamentu odráží zájmy a potřeby osob se zdravotním postižením. Budeme v tom pokračovat ve spolupráci s organizacemi osob se zdravotním postižením napříč celou Evropou a zajistíme, aby zájmy osob se zdravotním postižením nebyly v institucích EU nikdy zanedbávány.